fbpx

Den strategiska betydelsen av Investor Relations

Att vara börsnoterad 2019 kan för många företag är sannolikt en betydligt större utmaning än för bara några år sedan. Införandet av nya regler, lagar och direktiv som till exempel MAR, MIFID II och hållbarhetsredovisning har för den absoluta merparten inneburit stora utmaningar med ökad byråkrati, mer dokumentation och för mindre noterade bolag ser vi hur tillgängligheten till investerare minskar på ett oroväckande sätt. Konsekvensen blir i slutändan mindre exponering mot de aktörer som skall värdera och besluta om placeringar i ett företags värdepapper.

Mindre börsnoterade företag utan dedikerad personal för att hantera relationen till aktiemarknadens aktörer måste i större utsträckning inse värdet och nödvändigheten av att investera i extern kompetens på området.

Investor Relations (IR) har en avgörande, strategisk funktion som integrerar finansiella frågor, kommunikation, varumärkesfrågor, omvärldsrelationer och regelefterlevnad i syfte att skapa en effektiv och transparent kommunikation mellan företag, den finansiella sektorn, och andra relevanta målgrupper med målet att uppnå en rättvisande värdering av ett företags tillgångar definierat som ”Fair Market Valuation”.

Fair market Valuation eller en rättvis värdering uppnås när ett företag förmår att kommunicera sina finansiella resultat och nyckeltal (performance related variables) i kombination med de värden och prestationer som är icke-monetära (perception related variables).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att företag som arbetar med och investerar tid och resurser i att få aktiemarknadens aktörer att förstå företagets affärsmodell, vad som driver tillväxt och skapar lönsamhet i kombination med företagets mjuka värden, sannolikt kommer prestera en bättre avkastning för sina aktieägare. För att spara både tid och pengar är det avgörande att inse vikten av att använda sig av erfarna och kompetenta rådgivare som kan vägleda i denna idag allt viktigare strategiska processen.

Investor Relations är inget man bör ha – det är helt nödvändigt för att uppnå en rättvis värdering på ett företags aktie.


2019-04-24
Thomas Ahlerup | Senior Advisor Financial Communications

Back to news